05.09.2019

ОБЯВА

На основание Заповед № РД–11–132 от 03.09.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.

Обява >>  
Заповед >>   
Документация >>