06.08.2018

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ
НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

Във връзка с изпълнението на  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. и решение №312 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №48/30.05.2018г. и решение № 336 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №51/25.07.2018г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост и Заповед РД–11–121 от 03.08.2018 г. на Кмета на Община Ценово 

Обява >>  

Заповед >>   

Приложение 1 >>  

Документация >>