23.08.2018

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА  

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – СОБСТВЕНОСТ

НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Във връзка с изпълнението на  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. и Решение №313 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №48/30.05.2018г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, чл. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост и Заповед №РД–11–129 от 21.08.2018 г.

Обява >>  

Заповед >>   

Документация >>