02.01.2020 

ПРОТОКОЛ 

 

От проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план"  на Община Ценово и  Екологична част към него.

  Протокол >>