20.09.2018

ОБЯВА

   На основание Заповед № РД–11–151 от 18.09.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово. 

Обява >>  
Заповед >>   
Списък с имоти >>   
Документация >>