30.06.2015

 
 ОБЯВА
 
На основание Заповед № РД-11- 082 от 29.06.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти общинска собственост
Прочети подробно »   
Документация »  
Заповед № РД-11-082 »