25.01.2018

ОБЯВА
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост представляваща незастроен имот, отреден за промишленост №501.986, по кадастрален и регулационен план на с. Ценово, община Ценово, област Русе с площ 6068 м²
Обява >> 
Заповед >>   
Документация >>