ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО

На 30.04.2014 г. приключи изпълнението на дейностите по Проект „Независим живот и грижа в дома” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА >> PDF  

Заключителна презентация за проекта >> PDF