28.01.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Галина Цветанова Георгиева
Председател на Общински съвет - Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ, Мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение №5 по протокол №3/25.11.2015 на Общински съвет - Ценово. 

цялото предложение >>   
Проект на Правилника >>