На 01.02.2013 г. започна приемът на документи по Проект „Независим живот и грижа в дома” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-5.1.04 „Помощ в дома” в Община Ценово.
Чрез реализацията на Проект „Независим живот  и грижа в дома” ще се осигури достоен живот, посредством предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация в Община Ценово.
Услугите ще се предоставят чрез новосъздадено Звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж. Ще се предоставят следните три типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности. За предоставените почасови услуги потребителите ще заплащат такса, която се определя в процент от личните доходи на лицата ползващи социалните услуги.
С почасовите услуги ще бъдат обхванати 75 потребители, за които ще полагат грижи 30 домашни санитара. За подпомагане дейността на Звеното ще бъде назначен Сътрудник, социални дейности.
За потребители на социалната услуга „Домашен санитар” могат да кандидатстват:

  • Лица/деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Желаещите да кандидатстват за „Домашни санитари” трябва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Информация за необходимите документи за кандидат- потребителите и кандидатите за домашни санитари може да бъде получена в офиса на Проект „Независим живот и грижа в дома” в сградата на Община Ценово.