19.11.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План - Сметка и определяне на размера на "Такса битови отпадъци" за 2020г.

цялото предложение >>