11.07.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване т. 1.1.1 отдаване под наем за срок 1 /една/ година на пасища и мери от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

цялото предложение >>   

 

  ОТНОСНО: Допълване на т. 1.3 Отдаване под наем на свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост, които да се използват за земеделско производство от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

цялото предложение >>   

 

  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост 

цялото предложение >>