20.09.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от общински горски фонд на Община Ценово за 2018 г.

цялото предложение >>   
приложение ГП 2018 >>