10.01.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 г.
цялото предложение >>   
проект на Годишната програма >>