11.09.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г., и съгласие за продажба на имот общинска частна собственост. 

цялото предложение >>