02.11.2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост 

цялото предложение >>