22.12.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  

Цялото предложение >>   

Проект на Годишната Програма >>