10.07.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост с 2.4.1  Продажба на ПИ №000244, общинска частна собственост намиращ се в землището на с. Новград с ЕКАТТЕ: 51977, община Ценово, местност „Зад лозята”, с площ 0.897 дка, кат. V, НТП – съобщителен провод 

цялото предложение >>