10.07.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на т.1.1.1 Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища и мери т. 1.2. Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване  отглеждане на трайни насаждения от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Цялото предложение >>