08.03.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2019г.–31.12.2019г. параграф 6. Придобиване на имоти чрез разпоредителни сделки с т. 6.1 Придобиване на имоти чрез закупуване. Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот, представляващ: ПИ №1.218, площ 1.023 дка, за който е образуван УПИ–VIII, кв. 40 по кадастралния и регулационен план на с. Караманово, обл. Русе , ЕКАТТЕ – 36316 и прилежащите към него постройки

цялото предложение >>