22.07.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. точка 2.3.1 Ликвидиране на съсобственост. Определяне на продажната цена на незастроен терен от 1606 м² представляващ 1606/10642 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 36316.63.50 по кадастрална карта на с. Караманово. Даване съгласие за неговата продажба.

Цялото предложение >>