17.06.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г.–31.12.2020г. т.6. Придобиване на имоти чрез разпоредителни сделки с т. 6.1 Придобиване на недвижими имоти чрез закупуване на обект „бригадирски лагер” с. Ценово. Определяне пазарната цена на обекта и даване съгласие за продажбата му. 

Цялото предложение >>