15.10.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. с т. 2.4 Продажба на имоти общинска частна собственост. и т. 2.4.1 Продажба на имот №291 по кадастралния план на с. Пиперково, представляващ масивна едноетажна сграда с две стаи със застроена площ 45 м² построена върху общински терен.

Цялото предложение >>