09.07.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
          Относно:  допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. с раздел 8 – придобиване на имоти и точка 8.1 – придобиване на имоти чрез закупуване. Определяне на покупната цена на незастроен поземлен имот УПИ IV–176, кв. 61 в с. Караманово, обл. Русе, ул. „Асен Илиев”, с площ 1040м² 
цялото предложение >>   PDF