13.07.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост 
цялото предложение >>