19.09.2017

Участие в заключителна конференция за отчитане на дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.002-0234-С001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за заключителната конференция>>