ПОКАНА

Покана за частие в заключителна конференция за отчитане на дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

прочети »