28.08.2017

П О К А Н А
за
публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016г."
на Община Ценово 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общинския съвет – Ценово Галина Георгиева организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. на община Ценово /отчет за капиталови разходи на община Ценово към 31.12.2016 г., отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ценово към 31.12.2016 г.,  и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016г./

Госпожа Галина Георгиева отправя покана към жителите на община Ценово, представителите на бизнеса, средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 08.09.2017 г. / петък/ от 10:00ч. в заседателната зала на Общинския съвет Ценово 

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в Общински съвет Ценово, ул. „Цар Освободител" № 66, ет. 3 или на интернет страницата на общината – www.tsenovo.eu

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да отправите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina_cenovo@abv.bg

Приложение: 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016 година. 

Виж цялата Докладна записка>>