25.05.2016 

„Местна инициативна група Ценово – Свищов“ 

ПОКАНА

за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“

Уважаеми членове, 

На основание чл. 33, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 8 от Устава на „Местна инициативна група Ценово - Свищов” се свиква Общото събрание на „Местна инициативна група Ценово - Свищов”. 

Общото събрание ще се проведе на  30 май 2016 г., /понеделник/,  от 11:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, при следният 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Стратегия за Водено от общността местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ценово-Свищов“.

2. Други.

прочети подробно >>