10.11.2017 

ПОКАНА
За обществено обсъждане на Актуализиран документ на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ценово 2014-2020 г., 

 Уважаеми съграждани,

Във връзка с изготвен проект на Актуализиран документ на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ценово 2014-2020 г. и на основание Чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) поканвам всички заинтересувани страни имащи отношение към развитието на общината за присъствие на 11.12.2017 година от 11:00 часа в Административна сграда с. Ценово, Залата на Общински съвет-Ценово, ет. 3 за провеждане на обществено обсъждане на проекта на документ

Общинския план за развитие (ОПР) е стратегически документ за развитие на общината за периода от 2014 - 2020 година, приет е от Общински съвет – Ценово с Решение № 368 по протокол № 48 от 19.08.2014 година. Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) към средата на периода на неговото действие се извършва междинна оценка. Въз основа на представените съставни елементи на МО на ОПР на Община Ценово 2014 – 2020 са направени изводи и насоки за разработването на актуализирания документ на плана. 

Актуализираният вариант на ОПР на Община Ценово за периода 2014 – 2020 год. е разработен в съответствие с нормативните изисквания и като следствие от резултатите и препоръките на Доклада за междинна оценка.

 Представяме на Вашето внимание Междинната оценка (МО) за изпълнението на ОПР и проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г. Очакваме Вашите становища и предложения по проекта в писмен вид на адрес Община Ценово, ул. „Цар Освободител” №66, 7139 с. Ценово или по електронен път – obshtina_cenovo@abv.bg в 30-дневен срок от публикуването на проекта.  

Приложение:
1. Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Ценово 2014 - 2020 г. (OПP) съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие; 
2. Актуализиран документ на Плана за регионално развитие на Община Ценово 2014-2020 година за оставащия планов период;