25.05.2016 

„Местна инициативна група Ценово – Свищов“ 

 ПОКАНА  

за обществено обсъждане на разработената Стратегия за 
Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“

Общественото обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на „МИГ Ценово – Свищов” ще се проведе:

 На 26.05.2016 г. от 11:00 ч. – с. Ценово (сградата на Община Ценово, заседателна зала на Общински съвет – Ценово на адрес: ул. „Цар Освободител” № 66). 

Цел: Представяне на проекта на Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“.

прочети подробно >>   

Стратегия за Водено от общността местно развитие >>