25.10.2018

ОБЯВА

На основание Заповед № РД–11–180 от 23.10.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на масивна едноетажна сграда, общинска частна собственост със застроена площ от 186 м², построена в имот с номер 053026, землище село Беляново, с площ 4.301дка, кат. VI НТП: лозе терасирано

Обява >>  
Заповед >>   
Документация >>