25.06.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД – 11 – 085 от 20.06.2019г., на кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следният недвижим имот, който се намира в с. Пиперково – общинска собственост,. 

Обява >>   

Заповед >>  

Документация >>