28.02.2019

ОБЯВА

На основание Заповед № РД-11- 020 от 21.02.2019 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 10 години в землищата на селата:

Обява >>  
Заповед >>  
Документация >>