30.09.2020

ОБЯВА

На основание Заповед №РД–11–168 от 29.09.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба недвижими имоти – общинска собственост, които се намират на територията на Община Ценово. 

Обява >>  
Заповед >> 
Документация >>