08.10.2020

ОБЯВА

 На основание Заповед № РД-11- 174 от 06.10.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 20 /двадесет/  стопански години считано от 01.10.2020г. за създаване на трайни насаждения намираща се в землището на село Долна Студена

Обява >>  
Заповед >>  
Документация >>