16.10.2018

ОБЯВА

На основание Заповед № РД–11–172 от 15.10.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост:

Обява >>  
Заповед >>   
Документация >>