23.11.2017
ОБЯВА
         На основание Заповед № РД-11- 154 от 22.11.2017 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността – механизирана подготовка на почвата за залесяване, съгласно Наредба №2 от 07.02.2013 год. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране в подотдели: 9ж1, 11а.
Заповед »  
Документация »  
Приложения »