19.06.2018

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/ 086 от 18.06.2018г. и Заповед №РД-11/ 087 от 18.06.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 20 /двадесет/ години. 

Заповед за с. Ценово>>   
Заповед за с. Джулюница>>