01.08.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 130 от 16.07.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години недвижим обект сграда /търговски обект - магазин/ - масивна двуетажна, стоманобетонна конструкция с цел търговия. 

Заповед №РД-11/130 >>