22.04.2021

ОБЯВА

   Със Заповед №РД-11/051 от 21.04.2021г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/051>>