23.12.2021

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/146 от 21.12.2021г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект общинска собственост.

Заповед №РД-11/146>>