12.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Съгласно чл. 6, ал. 10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Ценово съобщава, че е започната процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, в т. ч. оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за ИП „Реконструкция на склад за семена в цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“, с местоположение ПИ 043004 в землището на с. Ценово, с възложител „Наутилиус“ ООД, като горепосочената документацията е достъпна за срок от  14 дни за мнения и становища както следва:

- В сградата на Общинска администрация, стая 205, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа;

Писмени становища и мнения се приемат на горепосочените адреси, както и на е-mail: obshtina_cenovo@abv.bg.