26.06.2017

ОБЯВА

Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово. 

Обява >> 
Заповед РД-11 - 065 от 23.06.2017 >>   
Приложение 1 >>  
Документация >>