28.06.2019

ОБЯВИ ДФЗ

Прием на заявления и Заповед ДФЗ - 2081 от 17.06.2019 

25.06.2019 г. - Указания за предоставяне на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията, на регистрираните земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки. 
указания» 
прочети подробно»

13.06.2019г. -Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2019 г.

указания» 
прочети подробно»