24.07.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уведомяваме Ви, че на 19.04.2019г. е констатиран случай на Африканска чума на дива свиня и във връзка с изпълнение на Заповед № РД-11-1386/18.07.2019г. на Изпълнителният директор на БАБХ и в изпълнение на т.I.4  от Инструкцията за прилагане на мерки по надзора, е обявена инфектирана зона А с радиус 2 км от констатираното огнище, което обхваща:

• Землището на с. Горно Абланово – м. Мало османската чешма, м. Широкото ливаде, м. Петко баир, м. Данлъка, м. Айорман, м. Голямата и м. Малката пещера, м. Пещерата, помпената станция, от южния край на селото (стопанския двор) до м. Лиловата чешма;

• В землището на с. Ценово – м. Курт Орман

При констатиране на външни лица в зоната, нямащи отношение към предприетите в нея мерки, същите подлежат на наказание, съгласно Законът на горите.

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово