02.08.2023
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
         1. Със заповед на командира на Военноморските сили № РД-01-236/10.07.2023  е разкрита процедура за обявяване на 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.
         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.
         3. Срок за подаване на документите-18.08.2023г.
         4. Размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска длъжност е 1219 лева.
 
За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg
Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330
 
Линк към обявата:
https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms-17.07.23.pdf