04.04.2019

На основание  чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и заповед № РД - 11 - 047 от 01.04.2019 г. на Кмета на Община Ценово, Община Ценово 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

„Главен архитект“

в Общинска администрация в дирекция „Специализирана администрация“

Обява >>   
Заповед >>