07.10.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:

 КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на  УПИ І-832 и УПИ ІІ-831 в кв.59, с. Ценово, област Русе

        В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.