30.01.2018

ЗАПОВЕД 
за прекратяване на търг
 
Община Ценово ОТМЕНЯ заповед № РД-11-016/24.01.2018 и ПРЕКРАТЯВА процедурата по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост представляваща незастроен имот, отреден за промишленост №501.986, по кадастрален и регулационен план на с. Ценово, община Ценово, област Русе с площ 6068 м²
Заповед за отмяната>>